erotic beauties entrancing beauty is having lusty fun sampling guys shaft. stud cums on hot gal. desisex euro juggs ho bukkake. xhamster spanking

Klauzula informacyjna (RODO)

z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).

W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych:

 

 1. Dane Administratora

Administratorem Państwa danych jest:

„GÓRAL-BUD” S.C.

 1. płk. Mieczysława Niedzielskiego „Żywiciela” 2A lok U2

01-875 Warszawa

NIP:  737-216-57-70

 

 1. Kontakt z Administratorem

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: kontakt@goral-bud.pl, telefonicznie pod numerem 22 464 82 35 lub 602 102 682 oraz pisemnie na adres: „GÓRAL-BUD” S.C., płk. Mieczysława Niedzielskiego „Żywiciela” 2A lok U2, 01-875 Warszawa.

 

 1. Cele i podstawa prawna przetwarzania

Dane przetwarzamy w wielu sytuacjach. Mogą być to sytuacje, w których udostępnili nam Państwo swoje Dane osobiście za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji (np. skierowania zapytania / oferty mailowo lub telefonicznie) lub w ramach naszej współpracy podczas podpisywania lub realizowania umowy, ale także wtedy, gdy pozyskaliśmy Państwa Dane z innych źródeł (np. od firmy, z którą Państwo współpracują, a która jest naszym kontrahentem / klientem).

„GÓRAL-BUD” S.C. dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których Dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane Dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla osoby, której Dane dotyczą;
 • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
 • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
 • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
 • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której Dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których Dane te są przetwarzane;
 • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo Danych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Jako Administrator przetwarzamy Dane naszych partnerów biznesowych (inwestorów, podwykonawców, kontrahentów), ich pracowników / współpracowników, Dane innych osób przekazane nam w ramach realizacji umów, a także innych osób nawiązujących kontakt z nami za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej oraz kontaktów bezpośrednich lub pośrednich.

W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem możemy przetwarzać następujące Dane: Dane identyfikacyjne, Dane teleadresowe, Dane dotyczące stanowiska pracy i uprawnień zawodowych oraz inne Dane przekazane nam w związku ze współpracą lub kontaktem.

Powyższe Dane pozyskujemy bezpośrednio od osób, których Dane dotyczą, a także od innych osób, np. od ich pracodawców / zleceniodawców

 

 1. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora

W związku z relacjami biznesowymi i kontaktem przetwarzamy Dane w następujących celach:

 • nawiązania współpracy;
 • zawarcia i wykonywania umowy;
 • rozliczenia umów;
 • udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie;
 • marketingu i kontaktu się w sprawie innych informacji i usług „GÓRAL-BUD” S.C.;
 • obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń.

Podstawą przetwarzania Danych przez „GÓRAL-BUD” S.C. jest:

 • niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której Dane dotyczą;
 • realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;
 • prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora lub strony trzeciej, kontaktu, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrony przed potencjalnymi roszczeniami.

Podanie Danych jest dobrowolne, jednak może okazać się niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy lub do udzielenia odpowiedzi na skierowane zapytanie albo w celu prowadzenia korespondencji.

 

 1. Odbiorcy lub kategorie odbiorców danych

Dane przetwarzane przez nas w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem mogą być przekazywane, naszym partnerom biznesowym (np. inwestorom i podwykonawcom w ramach współpracy przy danym projekcie / inwestycji) oraz innym naszym kontrahentom wspierającym nas w organizacji pracy, usług IT,  marketingu, zasobów prawnych lub biur informacji gospodarczej.

 

 1. Zamiar przekazania danych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Państwa Dane nie są przekazywane Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, a jeśli w przyszłości miałoby dojść do transferu, „GÓRAL-BUD” S.C. podejmuje odpowiednie kroki w celu zapewnienia ochrony Danych, w szczególności poprzez:

 • stosowanie określonych klauzul umownych zwanych „standardowymi klauzulami umownymi”, które zostały zatwierdzone przez Komisję Europejską; lub
 • transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony.

 

 1. Termin usunięcia danych lub zasady ustalania tych terminów

Dane zebrane w celach zawarcia i wykonania umowy będą przetwarzane przez okres trwania umowy, a po tym okresie, ze względu na obowiązki wynikające z regulacji księgowych i podatkowych, przez czas ich trwania, oraz ze względów bezpieczeństwa prawnego (do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń).

 

 1. Profilowanie

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

 

 1. Inne informacje niezbędne do zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania

Uprzejmie informujemy, iż podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne oraz przysługują Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych,
 • prawo do bycia poinformowanym o operacjach przetwarzania,
 • prawo do sprostowania/uzupełnienia danych,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do sprzeciwu,
 • prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uznają  Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

cheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on salecheap sneakers on sale